Hội Đồng phối hợp  phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành KH định hướng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Ngày 22/02/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố Tam Điệp đã ban hành KH số 47/HĐPH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố đề nghị các cơ quan Thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố; Hội đồng Phối hợp PBGDPL các xã, phường quan tâm, chỉ đạo tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Trung ương và của tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân để nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong năm 2021.

Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,... làm cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để qua đó, thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình, tự mình đi bầu cử; chọn những người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân vào cuộc bầu cử; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong quá trình bầu cử; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử;…. Chú trọng giới thiệu những điểm mới quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
           Về hình thức: Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể. Có thể tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, trên các Cổng/ Trang thông tin điện tử. Tại nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử có thể tuyên truyền trực quan thông qua các khẩu hiệu, tờ gấp, hỏi đáp phổ thông; tăng cường các bài viết về hoạt động bầu cử trên chuyên trang, chuyên mục pháp luật của báo, đài; thông qua tìm hiểu, khai thác tủ sách pháp luật và các hình thức phù hợp khác…
       
Theo đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

Cụ thể, đợt 1 từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021: Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri.

Đơt 2, từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021: Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Tuyên truyền về công tác tổ chức bầu cử; tuyên truyền đậm nét về không khí của cử tri trong toàn thành phố tham gia bầu cử; công tác bảo đảm an toàn, an ninh cho cuộc bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử.

Đợt 3, sau bầu cử (23/5/2021): Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên phạm vi toàn thành phố.

 

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch