Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Ngày 25/02/2021, UBND Thành phố Tam Điệp đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, cung cấp các dịch vụ số một cách chủ động dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

 

            Mục tiêu cụ thể của kế hoạch:

1.Hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống nền tảng:

- 100% các phòng, ban, đơn vị, UBND cấp xã được nâng cấp, tăng cường năng lực hoạt động của hạ tầng thiết bị CNTT và mạng LAN.

- Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II cho 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố và đảm bảo vận hành ổn định, an toàn, thông suốt, kết nối các cấp hành chính từ cấp xã đến Trung ương.

- 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của thành phố được xác thực điện tử; phấn đấu 25% số lượng người dân và doanh  nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia hệ thống chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

2. Phát triển dữ liệu:

- Đẩy mạnh công tác số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu sẵn có để từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở cung cấp trên Cổng dữ liệu của tỉnh.

3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ:

- 100% cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước các cấp được cấp và thường xuyên sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ (mail.ninhbinh.gov.vn) trong hoạt động công vụ, nghiệp vụ.

- Thực hiện 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được quản lý trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản được gửi, nhận và thực hiện trao đổi trên môi trường mạng theo đúng quy định.

- 70% hồ sơ công việc tại thành phố và 50% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

- 50% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Rút ngắn từ 40-50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử.

- Phấn đấu 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 25% trở lên.

- 60% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Tích hợp 35% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

- 40% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP).

- 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp.

4. Phát triển nguồn nhân lực:

 - 100% cán bộ lãnh đạo phụ trách CNTT và cán bộ chuyên trách CNTT được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức CNTT theo quy định.

- Phấn đấu 100% cán bộ công chức thành phố đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

5. Bảo đảm an toàn thông tin mạng:

 - 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng về bảo đảm an toàn thông tin; cán bộ của thành phố tham gia Đội ứng cứu sự cố an 3 toàn thông tin mạng của tỉnh được tập huấn, diễn tập, ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động giám sát, đánh giá, bảo vệ, ứng cứu các hệ thống thông tin của tỉnh theo mô hình 4 lớp, đảm bảo khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên không gian mạng, sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh.

UBND thành phố yêu cầu Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; UBND các phường, xã căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT của đơn vị phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thực hiện đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ CNTT phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông, phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh; đáp ứng các yêu cầu về tích hợp, kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu và đảm bảo bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. Trước khi triển khai đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ CNTT các cơ quan, đơn vị phải báo cáo về UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị về UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 20 tháng cuối quý.

/upload/2001824/fck/files/KH ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.pdf

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch