Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu đính kèm: Tải về

        Ngày 19/2, đồng chí Vũ Đình Chiến, UVBT thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Bầu cử TP đã ký ban hành Thông báo số 08/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP  nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Căn cứ Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử (HĐBC) Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

    UBBC Thành phố Tam Điệp thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026: a) Đơn ứng cử thực hiện theo Mẫu số 06/HĐBC-HĐND.

b) Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú; Đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo Mẫu số 07/HĐBC-HĐND.

c) Tiểu sử tóm tắt: Đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo Mẫu số 08/HĐBC-HĐND.

d) Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử thực hiện theo Mẫu số 09/HĐBC-HĐND.

đ) Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 3 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

1.2. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41 ngày 18/01/2021 của HĐBC Quốc Gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do HĐBC Quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

1.3. Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

2. Việc nộp hồ sơ ứng cử

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố và người tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại UBBC thành phố

3. Tiếp nhận hồ sơ ứng cử

 Đơn vị tiếp nhận: Phòng Nội vụ UBND Thành phố Tam Điệp ( Cơ quan thường trực của Uỷ ban bầu cử Thành phố).

Địa điểm: Trụ sở UBND thành phố (tổ 10A, phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp)

4. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ứng cử

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố  nhiệm kỳ 2021 - 2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/2/2021 và kết thúc vào 17h ngày 14/3/2021.

Riêng thứ Bảy ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021, UBBC thành phố cử người trực để tiếp nhận hồ sơ người ứng cử.

 

/upload/2001824/fck/files/TB_so_08_ve_viec_nop_ho_so_ung_cu_dai_bieu_HDND_thanh_pho_nhiem_ky_2021-2026_20210225081553575570 (1).pdf

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch