PHỎNG VẤN BÀ NGUYỄN THỊ THU HÀ, TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VSATTP TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TAN SỬU 2021

Dấu * là phần không được để trống