PHỎNG VẤN LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU HÒA, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG DƯ VÀ CÁC CỘNG SỰ, ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH NINH BÌNH VỀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT LÀM CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA

Dấu * là phần không được để trống