THỜI SỰ NGÀY 12.12.2020

Dấu * là phần không được để trống