Thời sự ngày 2.12.2020

Dấu * là phần không được để trống