Thời sự ngày 20.11.2020

Dấu * là phần không được để trống