THỜI SỰ NGÀY 25.12.2020

Dấu * là phần không được để trống