THỜI SỰ NGÀY 7.12.2020

Dấu * là phần không được để trống