thời sự tổng hợp ngày 7.11.2020

Dấu * là phần không được để trống