THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Dấu * là phần không được để trống