Tam Điệp, thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Tam Điệp, thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 5/02/2021 của UBND tỉnh NB về việc tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. UBND TP Tam Điệp đã ban hành kế hoạch số 44/KH-UBND, nội dung cụ thể như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ACTIP, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; trong đó, tập trung vào các quy định về phòng ngừa mua bán người, bảo vệ nạn nhân bị mua bán, thực thi pháp luật, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán người, hợp tác quốc tế… nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người và người dân. Lựa chọn nội dung, hình thức, địa bàn tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng, giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ dân trí, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị mua bán, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong 2 công tác phòng, chống mua bán người.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán và chuyển tuyến để thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn và bí mật thông tin về nạn nhân và người thân thích của họ theo quy định của pháp luật. Bảo đảm chỗ ở tạm thời, bảo vệ, hỗ trợ để phục hồi thể chất, tâm lý và tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật để bảo đảm nhanh chóng giải cứu, bảo vệ, phục hồi, hồi hương và tái hòa nhập cộng đồng đối với nạn nhân bị mua bán, trong đó bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, phù hợp với Công ước ACTIP cho người bị mua bán, tạo điều kiện để họ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ; khẩn trương xác định nạn nhân, đặc biệt là độ tuổi để bảo đảm cung cấp các dịch vụ phù hợp; bảo đảm cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, phục hồi và tái hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người, nhất là các nhóm tội phạm có tổ chức tham gia vào hoạt động mua bán người; áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm này; Áp dụng hiệu quả các phương pháp điều tra và các biện pháp cần thiết khác để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người; Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, rửa tiền, những người tham gia, tạo điều kiện hoặc cản trở hoạt động tư pháp liên quan đến phòng, chống mua bán người theo đúng quy định của pháp luật trong nước phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Cùng với, tăng cường hợp tác quốc tế, bổ sung cơ chế hợp tác phòng, chống mua bán người phù hợp với Công ước ACTIP.

Lộ trình thực hiện Kế hoạch chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 2021 - 2022: Tổ chức tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu về Công ước ACTIP và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người

Giai đoạn 2022 - 2025: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; tiến hành sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

 

Thương Thương

 

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch