Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Tam Điệp.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 25/02/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố.

Mục đích Kế hoạch là xây dựng các nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố, làm cơ sở để triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến trong công tác phòng chống xâm hại trẻ em. Đồng thời đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành trong triển khai thực hiện QĐ số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Phân công, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành , đề cao trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao.

Nội dung của Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp gồm:

Rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, KH về công tác bảo vệ trẻ em phòng, chống xâm hại trẻ em phù hợp với chính sách pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống xâm hại trẻ em; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; bảo đảm nguồn lực phù hợp cho công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em;

Yêu cầu tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Quyết định số 1472/QĐ-TTg, ngày 28/9/2020 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. Công tác thực hiện Luật Trẻ em, Nghị định 56/2017/NĐ-CP và các văn bản liên quan phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020, kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

/upload/2001824/fck/files/KH triển khai QĐ 1472 của TTCP về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PC xâm hại trẻ em.pdf

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch