Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trong cải cách hành chính ở thành phố TĐ

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố Tam Điệp không ngừng được nâng lên về mọi mặt, đặc biệt là có nhiều chuyển biến tích cực về tư duy, phong cách làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thái độ, ý thức phục vụ nhân dân. Đến nay, thành phố có 09 đơn vị phường, xã với tổng số 171 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó có: 80 cán bộ và 91 công chức. Cán bộ, công chức cấp xã có bằng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, có kỹ năng nghiệp vụ hành chính, có năng lực công tác và có tinh thần trách nhiệm với công việc; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhanh gọn, đảm bảo thời gian quy định góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa các cơ quan hành chính với tổ chức và nhân dân trên lĩnh vực giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính. Có 171/171 (đạt 100%) cán bộ, công chức cấp xã có bằng chuyên môn đạt chuẩn theo quy định.     

Thương Thương

Ninh Bình
Phim hay
Du lịch