Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2

Dấu * là phần không được để trống