CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021- 2026, ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Dấu * là phần không được để trống