DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Đơn vị bầu cử số 1 (phường Bắc Sơn )

Dấu * là phần không được để trống