DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, KHÓA IX NHIỆM KỲ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 3 ( phường Nam Sơn)

Dấu * là phần không được để trống