Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án quốc gia đi qua địa phận xã Quang Sơn

Dấu * là phần không được để trống