HĐND phường Tây Sơn khóa IV , nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất

Dấu * là phần không được để trống