CA KHÚC "TỰ HÀO CHIẾN SỸ CÔNG AN" - SÁNG TÁC VÀ TRÌNH BÀY THIẾU ÚY CAND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP PHƯƠNG NAM

Dấu * là phần không được để trống