KỲ HỌPLẦN THỨ NHẤT HĐND PHƯỜNG BẮC SƠN KHÓA IX , nhiệm kỳ 2021- 2026

Dấu * là phần không được để trống