LĐLĐ thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Dấu * là phần không được để trống