THÀNH ĐOÀN KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ NHÂN ÁI TẠI XÃ QUANG SƠN

Dấu * là phần không được để trống