THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH NOVORNA VÀ CTY TNHH HONG YANG

Dấu * là phần không được để trống