Thành phố sẽ cương quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật Đối với các tập thể, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng Dự án..

Dấu * là phần không được để trống