Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Dấu * là phần không được để trống