Thời sự ngày 7 .5 .2021

Dấu * là phần không được để trống