Thời sự ngày 8.4.2021

Dấu * là phần không được để trống